LEI-kod | Vanliga frågor om LEI-koder

En LEI-kod består av en 20-siffrig lång – alfanumerisk kod – och används för att identifiera företag vid all internationell handel. Det går att jämföra en LEI-kod med ett digitalt fingeravtryck som gör transaktioner både säkrare för företag och lättare för berörda myndigheter att granska och verifiera. Varje LEI-kod är - precis som ett fingeravtryck - unikt och är möjlig att använda en gång. Den LEI-kod som ditt företag erhåller kan inte användas av en annan part.

Naturligtvis så kommer ett så pass nytt upplägg också med en hel del frågor: vem- och vilka berörs, vilka måste använda LEI-koder i sin verksamhet, hur ansöker man- och erhåller LEI-koder?

Vi tänkte därför rada upp några av de vanligaste frågorna, svara på dessa och därigenom skapa en bättre bild av vad det hela egentligen innebär.

Vilka behöver LEI-koder? 

Svar: För juridiska personer som är kund hos ett värdepappersbolag eller bank i EU och som handlar med finansiella instrument. Exempel på värdepapper och derivat är: aktier, obligationer, valutaterminer, listade och olistade aktiederivat, råvaru- och räntederivat.

Reglerna för derivat har gällt sedan 12 februari 2014 enligt regelverket EMIR (European Markets Infrastructure Regulation)

Nya krav har börjat gälla enligt EU-regelverket MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) sedan 3:e Januari 2018 och det innebär att även juridiska personer som handlar med finansiella instrument som exempelvis aktier, obligationer, börshandlade fonder, depåbevis och certifikat numera också omfattas av regelverket och måste använda sig av LEI-koder för fortsatt handel. Allt detta enligt EU-regleringen MiFID II/MiFIR.

Du behöver i n t e LEI-Kod om du:

  • Driver en rörelse i formen enskild närinsidkare/firma. Det kan dock behövas om handlar med derivat och har en omsättning som överstiger tre miljoner kronor/år. Vid tveksamhet kontakta den finansiella institution som har bett dig anskaffa en LEI-kod
  • Är en privatperson
  • Driver ett företag som endast placerar i fonder, eller har värdepapper i en kapitalförsäkring. Om du redan har en LEI kan den användas av din bank ändå.

Min bank har kontaktat mig och meddelat att mitt aktiebolag behöver LEI-koder för att fortsatt kunna handla med aktier - varför? 

Svar: Det enkla svaret är att banken har en skyldighet att verka för och säkerställa en rättvis och välordnad handel. Konkret så har varje svensk bank och värdepappersinstitut en skyldighet att rapportera transaktioner med aktier, obligationer och derivat (finansiella instrument) som de utför för kunds räkning.

Den transaktionsdata som sparas gör det möjlig för Finansinspektionen - och andra myndigheter - att granska och övervaka värdepappersmarknaden. Genom detta kraftfulla verktyg kan man utreda eventuellt marknadsmissbruk - och förhindra sådant i framtiden. LEI-koden fyller en stor funktion i detta då det, som sagt, ger ett avtryck - ett unikt sådant - i transaktionshistoriken. Därför kräver din bank att alla juridiska personer anmäler in sin LEI-kod. Sedan 3 januari 2018 är värdepappersinstituten i EU förbjudna att köpa och sälja finansiella instrument å kunds vägnar utan sådan LEI-kod.

Behöver mitt företag använda LEI-koder trots att vi saknar värdepapper? 

Svar: Nej. Ett bolag som saknar och som heller inte planerar att handla med värdepapper behöver inte använda LEI-koder. Bedriver ditt bolag dock en värdepappersrörelse eller emitterar finansiella instrument som tas upp i handel på exempelvis börsen (eller någon annan marknadsplats) så kommer ni att behöva LEI-kod.

Behöver en juridisk person använda sig av LEI-kod för att kunna handla med finansiella instrument via sin kapitalförsäkringsdepå - och där en juridisk person har kapitalförsäkring? 

Svar: Nej, det bedöms från Finansinspektionens sida att det är Försäkringsbolaget som är formell ägare till de finansiella instrument som placerat inom kapitalförsäkringen. Därför behöver en juridisk person inte skaffa LEI-kod enbart på grund av att den har en kapitalförsäkringsdepå

Hur ansöker jag om LEI-kod? 

Svar: En LEI-kod erhålls via ett antal fristående webbtjänster. Dessa kallas Local Operating Units - LOU - och är godkända av LEI Regulatory Oversight Committe - LEI ROC. Själva ansökan om LEI-koder går antingen att göra via bank eller via de institutioner som tillhandahåller LEI-koder. Efter att en ansökan kommit in och behandlats så brukar det normalt ta 1-2 bankdagar innan ditt företag erhåller er LEI-kod. Naturligtvis efter att betalning skett.

 

Välkommen

Här hittar du information om LEI (Legal Entity Identifier). Från och med den 3:e januari 2018 krävs det att företag och andra juridiska personer som handlar med derivat, värdepapper och övriga finansiella instrument registrerar sig för en LEI-kod som underlättar identifiering vid ekonomiska transaktioner. Detta regelverk heter MiFID II.

E-post: [email protected]